برگه محاسب

برگه محاسب برگه محاسب که با عنوان برگه تعهد سازه نیز شناخته می شود برگه ای است که توسط مهندسین مرتبط با این موضوع تکمیل شده و به سیسیتم شهرداری در دفاتر خدمات الکترونیک واردمی شود. در این برگه توسط مهندسین عمران تضمین می شود که بر اساس قوانین نظام مهندسی کلیه نقشه ها طراحی شده اند. قیمت برگه تعهد سازه با توجه به متراژ متفاوت است و هزینه این برگه در زمان های مختلف مورد تغییر قرار می گیرد. برگه تعهد طراحی به چه کار می آید؟ مهندسان طراحی ساختمان و معماری موظفند که طراحی کلیه نقشه های ساختمان را طبق قوانین و مقررات ملی ساختمان انجام دهند. برگه طراحی برای مهندسان معماری به صورت یک تعهد است که ضمیمه پلان های طراحی می شود. در صورت مغایرت طراحی های صورت گرفته، مهندس معمار موظف است که پاسخگو باشد. برگه تعهد طراحی در واقع تضمینی از سوی مهندس معمار به ارگان و سازمان های نظارت بر ساخت و ساز شهری است که نشان می‎ دهد طراحی های صورت گرفته به شیوه اصولی و صحیح پیش می رود. همانطور که گفته شد برگه تعهد در طراحی از جمله مدارک لازم برای برای کسب جواز و پروانه ساختمان است.
برگه تعهد طراحی توسط شرکت های دارای صلاحیت در این زمینه، ارائه می شود. برگه طراحی همراه با نقشه های معماری توسط شرکت مهر زده شده و برای استعلام توسط دفاتر خدمات الکترونیک وارد سیستم شهرداری می شود. پس از تایید و بررسی نقشه های معماری و صدور فیش عوارض شهرداری، برگه های تعهد نظارت، محاسبات و تاسیسات همراه با نقشه های مرتبط با آنها یعنی نقشه های محاسبات، تاسیسات برق و مکانیک توسط شرکت مذکور مهر زده می شوند و برای استعلام از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و به روش الکترونیکی در سیستم شهرداری وارد می گردند. نقشه های وارد شده برای صدور جواز مورد بررسی قرار می گیرند.
در واقع برگ سبز یا برگه تعهد برای ضمانت نقشه های طراحی شده ارائه می شود. پس از اخذ دستور نقشه مهندس معمار طراحی پلان های معماری را بر اساس ضوابط شهرداری و برگه تعهد طراحی انجام می دهد. برگه طراحی برای ضمانت نقشه ها ارائه می شود. با ارائه برگه تعهد طراحی مهندس معمار تایید می کند که کلیه نقشه ها مطابق با مقررات ملی ساختمان طراحی شده اند. این برگه سبز این تضمین را به ارگان های ناظر بر ساخت و ساز شهری می دهد که طراحی به روش اصولی و مطابق با قوانین صورت گرفته است.
برگه تعهد تاسیسات دارای رتبه نظام مهندسی کشور است و با رعایت اصول فنی و قوانین مصوب و به صورت مهر شده نحویل دفاتر پیشخوان می شود و برگه تعهد سازه یا برگ سبز محاسب جهت تضمین تطابق کار با مقررات ملی توسط مهندس سازه به دفاتر خدمات ارسال می گردد. با شر.ع عملیات اجرای ساختمان یک یا چند ناظر بسته به مشخصات بنا از طرف سازمان نظام مهندسی معرفی شده و وظیفه نظارت بر اجرای صحیح کار را برعهده دارند. مهندسین ناظر مطابق با برگه تعهد نظارت کلیه قوانین و مقررات مسکن و شهرسازی را رعایت می کنند.
یکی از مهمترین برگه های تعهد برگه تعهد طراحی است که بسیار موثر در صدور مجوز و پروانه ساخت است. برگه تعهد در طراحی تضمینی بر ایمنی و قانونی بودن نقشه های ساحتمان است. پس از ارائه کلیه برگه سبزها باید مراحل دریافت گواهی پایان کار انجام شود.
  • ?
  • avatar
  • vidaalipour
  • 07 октября 2021, 16:16

Комментарии (0)

Автор топика запретил добавлять комментарии